Factura mea de energie

Intrebari frecvente si informatii utile. Aici incercam sa raspundem la toate intrebarile tale.

Cum se stabilește consumul de energie electrică sau de gaze naturale?

Înregistrarea consumului real de energie se face pe baza citirii contorului efectuată de reprezentanţii Operatorului de Distribuţie aferenţi judeţului în care se află locuinţa ta, sau prin comunicarea indexului autocitit prin serviciul telefonic gratuit +40 213 180 772.

Transmiterea indexului autocitit nu implică eliminarea totală a citirii contorului de către Operator.

Conform reglementarilor legale, cel puțin o dată la trei luni, este necesar să asigurați accesul la aparatul de măsură (contor), personalului împuternicit al Operatorului de Distribuţie pentru o înregistrare și o verificare corectă a consumului.

În cazul în care, nu ai reuşit să transmiţi indexul contorului tău în perioada de transmitere a indexului, EYE MALL S.R.L. va factura cantitatea estimată, urmând că, după verificarea şi înregistrarea indexului de către Operatorul de Distribuţie, să se emită o factură de regularizare.

Conform reglementărilor legale, Operatorul de distribuţie va opera citirea contoarelor la fiecare 6 luni pentru clienţii din mediul rural şi la fiecare 3 luni pentru clienţii din mediul urban.

Acciza este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care şi electricitatea.

Valoarea în lei a accizelor se determina conform Codului Fiscal prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Ce sunt certificatele verzi şi de ce sunt incluse în factura mea de energie?

Certificatul verde reprezintă un titlu care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie (energie hidro, eoliană, solară, geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasă, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor, şi a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate).

Statul român sprijină investitorii în energie verde (regenerabilă) prin intermediul certificatelor verzi şi prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora, prin care se urmăreşte, printre alte obiective, reducerea importurilor de resurse primare de energie, stimularea dezvoltării durabile locale şi regionale şi crearea de noi locuri de muncă, reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante şi gaze cu efect de seră.

Sistemul de promovare prin certificate verzi se aplică producătorilor care deţin capacităţi de producere din surse regenerabile şi care sunt acreditaţi de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Producătorii acreditaţi beneficiază de un număr de certificate verzi, emise lunar de operatorul de transport şi sistem, proporţional cu cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile.

Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul respectiv şi cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor finali.

Conform prevederilor legale (Legea 220/2008 actualizată), în factură de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi estimată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (CV/MWh), cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi, calculat că preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţă centralizată a certificatelor verzi (administrată de Societatea Comercială „Operatorul Pieţei de Energie Electrică – Opcom” – S.A.) în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.

Până cel târziu la dată de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică vor regulariză, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.

La valoarea facturată a certificatelor verzi se aplică taxa pe valoare adăugată (TVA). Plata certificatelor verzi de către consumator se face la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii în caz de întârziere (penalităţi, preavizare, deconectare, reziliere contract) cu cele prevăzute în contract pentru plata consumului de energie electrică.

Ce este contribuţia pentru cogenerare de înalta eficientă şi de ce este inclusă în factură mea de energie electrică?

Contribuţia pentru cogenerare de înalta, se plăteşte de către toţi consumatorii de energie electrică şi reprezintă un bonus acordat producătorilor de energie în cogenerare, aşa cum sunt CET-urile (producţie simultană de energie electrică şi termică) pentru a stimula investiţiile în modernizarea unităţilor de producţie, care să consume mai puţine materii prime şi să polueze mai puţin.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1215/2009, furnizorii consumatorilor şi furnizorii care exportă energie electrică au obligaţia de a evidenţia distinct pe factură şi de a colecta contribuţia pentru cogenerare de înalta eficientă a energiei.

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei 95/2015 pentru modificarea Ordinului 119/2013 reglementează facturarea contribuţiei de cogenerare în factură de energie electrică aconsumatorilor finali. Astfel, valoarea unitară de 0.01582 lei/kWh (valabilă începând cu 01.07.2015), se aplică la cantitatea de energie facturată şi nu depinde de tipul de tarif ales de client.

Pentru mai multe detalii privind cadrul legislativ al contribuţiei pentru cogenerarea de înalta eficientă poţi consulta site-ul www.anre.ro.

În cât timp pot contesta factura de energie?

Factura emisă de Furnizor poate fi contestată de către Client până la dată scadenţei. Contestaţiile vor fi rezolvate de Furnizor în termenele şi condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;

Ce se întâmplă dacă nu achit factura de energie la scadenţă?

Dacă factură nu a fost achitată în termenul scadent, se calculează penalităţi începând cu prima zi de după dată scadenţei, până la dată achitării integrale.

Valoarea procentului de penalităţi este 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere după termenul scadent.

De asemenea, Furnizorul poate emite preavizul de deconectare, cu minim 19 zile înainte de data deconectării efective.

Reconectarea la reţea poate fi efectuată în cel târziu 2 zile după achitarea integrală a sumei restante precum şi a cheltuielilor ocazionate de efectuarea serviciului de deconectare / reconectare perceput de Operatorul de Distribuţie.

De asemenea, Furnizorul poate să solicite depunerea unei garanţii în condiţiile în care Clientul întârzie plata facturii fie 2 luni consecutiv, fie de 3 ori pe o perioadă de 1 an contractual.

Care este scadenţa facturii?

Facturile emise de Furnizor în baza Contractului vor fi achitate de Client până in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare lunii de consum, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură.

Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în extrasul de cont al Furnizorului.